موژ په خپل وب سایت کی کوکی استعمال کو، زموژ د سفی‌ استعمالول سره تاسو د اطلاعات حفظ قبلوی.

Welcome
Small topic picture

المانته سفراو را رسيدل.

!المانته دزړه لکومي راغلاست
تاسي بايد دخپل وطنه تښتيدلۍوای. شايدتاسوبه سخت او اوږدسفر درلود تاسي په بادينورتيمبيرګ کي ياست. [/break]تاسي په بادينورتيمبيرګ کي ياست. . بادينورتيمبيرګ دالمان يوايالت دۍ او المان ۱۶ ايالته لري. اونفوسي ۱۱ميليونه ده. بادينورتيمبيرګ دالمان په جنوب لويديزکي پروت دۍ. په المانکي تاسوبايد دپناهنده ګي - غوښتنه او او دپناهنده ګي - غوښتنه وروسته بيا دمهاجرت دلايل واضح کړۍ ديته واي. ي ډير خلک ورته انترويو و ا.
فيصله کيږي ه نه وروسته انترويو (BAMF), ايا تاسي پاتيکيدايسۍ اوکنه. BAMF . او فيصله کوي چي له کوم موقف سره اودچا په صفت پاتيکيدايسۍ. اوکله کله ژرحلکيږي اويا ډيروخت نيسي ترڅو تحقيق لرۍ .
په ۱ او ۲ کپيتل کي نوشته دي چي دپناهنده ګي په برسي کي په المانکي څه پيښ سوي او ډيرڅبه ستاسو المانته سفراو را رسيدل und دپناهنده ګي - غوښتنه دپاره سخت وپيچيليوي۰.

Title Picture

رارسيدل

دراټګ نه وروسته تاسوبايد د وکړۍ Asyl-Gesuch او Asyl-Antrag کي ونکړۍ،په المانکي پټ اوسۍ۰اوداجرم ده.
او Asyl-Gesuch اويا Asyl-Antrag تاسي بايد دلته ورسۍ Erstaufnahme-Stelle (EA). که مخ تر دينه مو پوليس کنترولکړي ورته و واياست چي غواړم پناهنده ګي ورکړم.
کيدايسي دپټ راتګ په خاطرجريمه درکړي اوکه چيرته دجريمي ليک درکړي پديصورتکي بيا نو, ورسۍ ديومشوري مرجعي.

دشاميليدواولنۍ ـ ځاي

دشاميليدواولنۍ ـ ځاي ترهرڅه دمخه ته ولاړسۍ EA. پوښتنه وکړۍ EA. اودمشوري دمرجع , چيريده EA. چي . همداشان تاسي په وکړۍ Asyl-Gesuch اوخپل. EA کي اول بايد واوسۍ۰وروسته کولايسۍ کډه وکړۍ. اضافه معلومات کپيتل 11 .
کله چي په کي EA اوسيږۍ نسۍ کولاي هغه ولايت نه بل ځايته ولاړسۍ. مطلب داشۍ ده دځاي - پابندي.
کمو معلوات او مرستيته ضرورت وي, نه پوښتنه وکړۍ دمشوري دمرجع. ډير دشاميليدواولنۍ ډيرمعلومات دشاميليدواولنۍ ـ ځاي په اړه سته

دپناه غوښتونکي په حيث راجستر کيدل

که پناهنده ګي غواړۍ , بيا اول „درکولکيږي ا(BÜMA)“ اويا „Ankunftsnachweis“. تاسي په ښکاره ډول په المانکي اوسۍ۰موَظيفين ستاسودګوتي چاپ اخلي،عکس مواخلي اونورمعلومات درنه غواړي۰همداشان دتزکيري پوښتنه کوي اوشايد تلاشي موکړي۰که کومه تزکيره ولرۍ بايد وريکړۍ.
کله د پوليسانونه وريکيږي۰دخپلي تزکيري کاپي واخلۍ،او ورته ووايي چي تصد يق راکړۍ تاسي دتصد يق حق لرۍ۰.
وروسته کولايسۍ پناهنده ګي - غوښتنه Asyl-Antrag وکړۍ ۰داکله کم وخت نيسي اوکله ډير زيات بيا نوتاسيته يوبله تزکيره درکوي. په دپناهندهګيn دلته دپناهندهګي دپروسي پهکله ډير معلومات ترلاسه کولايسۍ۰.

اضافه معلومات

اضافه معلومات په لانديسايتکي ترلاسه کولايسۍ www.w2eu.info. معلومات په عربي،فارسي،فرانسوي او انګليسي باند يدي۰